REGULAMIN TURNIEJU „DZIKICH DRUŻYN”

REGULAMIN TURNIEJU „DZIKICH DRUŻYN” W PIŁCE NOŻNEJ

  1. Cel:

– popularyzacja piłki nożnej w naszym środowisku lokalnym;

– propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

– popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

  1. Organizator:

– Stowarzyszenie Rodzina

  1. Organizator zapewnia miejsce i sprzęt do przeprowadzenia rozgrywek
  1. Termin i miejsce:

29.0601.07.2015r. – godz. 9.00

– boisko przy ZSO nr 1

  1. Czas gry:

2 x 10 min + 3 min przerwy

(czas gry może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)

6.Uczestnictwo:

– prawo startu mają drużyny amatorskie w 2 kategoriach wiekowych: I – III i IV-VI.

-zorganizowane w drużynę sześcioosobową (5 zawodników w polu + bramkarz)

  1. Zgłoszenia:

– zgłoszenia drużyn przyjmowane będą osobiście w kancelarii kościoła Św. Rodziny

– pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan najpóźniej do dnia 28.06.2015r.

– na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy;

– ostateczną listę zatwierdza Organizator;

– zawodnicy muszą przedstawić oświadczenia podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału w rozgrywkach.

8. System rozgrywek:

– system rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn;

Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

  1. Nagrody:

Medale i dyplomy

  1. Zasady finansowania:

– koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny;

– koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody) pokrywają Organizatorzy.

  1. Przepisy:

– Drużyna liczy, co najmniej 6 graczy . Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe (bez metalowych korków)

– Turniej odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną.

– Nie obowiązuje przepis o spalonym.

– Rzut karny wykonuje się z 7 metrów.

– Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.

– Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska, w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 4 zawodników mecz zostanie zakończony.

– Rzut z autu wykonywany jest oburącz z za głowy w postawie stojącej. W momencie rzutu zawodnik nie może oderwać nóg od podłoża.

– Bramkarz wprowadza piłkę do gry w dowolny sposób

– Gra wślizgiem jest zabroniona i będzie karana

– Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

  1. Postanowienia końcowe:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od

nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży;

– zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych a także palenia papierosów

– w sprawach rozgrywek prosimy o kontakt z organizatorem

– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Napisz komentarz